ลงนามสมุดเยี่ยมชม || อ่านสมุดเยี่ยมชม || กระดานบอร์ด || chat || สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
 
 
รายนามส่วนราชการและบุคคลที่ให้การสนับสนุน

๑. พลโท สนั่น มะเริงสิทธิ์
๒. คุณหญิง รำพึงพิศ มะเริงสิทธิ์
๓. นาย สุวัจน์ ลิปตพัลลภ (ส.ส.นครราชสีมา)
๔. พันเอกหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ
๕. ดร. ประวิช รัตนเพียร (ส.ส.นครราชสีมา)
๖. พันตำรวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร (ศิษย์เก่า นตท.๑๐)
๗. คุณหญิง พจมาน ชินวัตร
๘. พลตำรวจโท แหลมทอง ญาณอุบล
๙. พลโท จิรศักดิ์ พรหโมปกรณ์
๑๐. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นาย มนูญ มุขประดิษฐ์)
๑๑. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย(นาย วิเศษ จูภิบาล)
๑๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดนาครราชสีมา (นายโยธิน เมธชนัน)
๑๓. สานักชลประทานที่ ๖ (นาย จรินทร์ ชูกร)
๑๔. เทศบาลนครนครราชสีมา(นายบวร ศรีวิไลลักษณ์)
๑๕. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา (นาย เดชพล วพถีธรรมศักดิ์)
๑๖.กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนาครราชสีมา(พลตำรวจตรี เถลิงศักดิ์ สุรนธมาน)
๑๗.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา (นาย ทศพล ตันติวงษ์)
๑๘. หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา (นาย สมชัย ฉัตรพัฒนศิริ)
๑๙. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (นาย วิฑูร ชิติปฏิมาพงษ์)
๒๐. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม (นาย สมศักดิ์ สาราญพิศ)
๒๑. บริษัทคลังพลาซ่า จำกัด (นาย ไพศาล มานะศิลป์)
๒๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ยนต ์ (นาย เหรียญ จึงวิวัฒนากรณ์)
๒๓. โครงการภูพิมานรีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ
๒๔. ชมรมมิตร ๓๑ โคราช
๒๕. นาง เหมยอิง เมธชนัน
๒๖. นาง สุจินดา เชิดชัย
๒๗. นายไพฑูรย์ มนูญพงศ์พันธุ์
๒๘. นาง สุกัญญา เรืองธนานุรักษ์
๒๙. นาง ชูศรี ศรีวิไลวักษณ์
๓๐. นาง สหัทยา สุคนธมาน
๓๑. นาย บวร จิระสุข
๓๒. นายจำนงค์ ชินกุลกิจนิวัฒน์
๓๓. นาง ศิริวัลย์ ศรีสุวรรณวงศ์
๓๔. นาย สุรสิทธิ์ โรจน์กนก
๓๕. นาย วรเทพ ลาวัณย์เสถียร
๓๖. นายบรรยง หล่อธราประเสริฐ
๓๗. นาย มานพ ธรรมาณิชานนท์
๓๘.นาย ประกิจ วิเศษจินดารัตน์
๓๙. นาง รื่นจิต ฉัตรพัฒนศิริ
๔๐. คุณเข็มทอง เรืองกฤตยา
๔๑. นาย วิโรจน์ โรจน์กิตติคุณ
๔๒. นาย ควง วงศ์เบญจรัตน
๔๓. นาย อิสระ วิภาตะวนิช
๔๔. นาย เสน่ห์ เถาหมอ
๔๕. นาย บุญเชิด นิมมิต
๔๖. นาย พิภพ จรัลสินวิชัย
๔๗. นาย นริศ เรืองธนานุรักษ์
๔๘. นาย สมเกียรติ ตันดิลกตระกูล
๔๙. นาย สุพจน์ ศิริโชติ
๕๐. นาย สุชาติ วัฒนเวชรัตน์
๕๑. นาย มงคล ประยูรหงษ์
๕๒. นาย กมล เกาเมธีการุณ
๕๓. พลตำรวจตรี บำรุง สุขพานิช
๕๔. พลตำรวจตรี พินิจ ศรีสรานุกรม
๕๕. พลตำรวจตรี ธีระ ชำนาญหมอ
๕๖. นาย มนต์ชัย ทองมาลัย
๕๗. นาย ประภาส วงศ์เบญจรัตน์
๕๘. นางสาว อัญชลี ทุ่งไผ่แหลม
๕๙. นาง กิม แซ่จิว
๖๐. นาย โกศล สมจินดา

๖๑. นาง วลัยพร จิตต์เจริญธรรม
๖๒. นาง สุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์
๖๓. นาง พรทิพา พฤติศาสตร์
๖๔. นาง จิตรา มีสมวงศ์
๖๕. นาง จิตต์ณัฐดา จันทร์รัตนปรีดา
๖๖. นาง เพ็ญศรี จารุกำเนิดกนก
๖๗. นาง รัตนา รุ่งเจริญพัฒนากิจ
๖๘. นาย สมยศ พิทักษณ์วาณิชย์
๖๙. นาง ภัทริน แลอนกลาง
๗๐. นาง ปิยะวรรณ เชิดจิระพงษ์
๗๑. นายวิทูรย์ ตันติวงษ์
๗๒. นาง พรทิพย์ เปรมฤทัยรัตน์
๗๓. นาย กิตติ วิศิษฎ์ธีระกุล
๗๔. นาง วรรณา แซ่คู
๗๕. นาย ชวลิต รัตนนิลกาล
๗๖. นาง กิมเซ็น ชินานุปกรณ์
๗๗. นางสาว สคราญตา ศุภสีห์
๗๘. นาย สันทัด จึงพิชาญวณิชย์
๗๙. พลตรี ราม บุญครอง
๘๐. นาง ศันสนีย์ แพรอาภรณ์
๘๑. คุณ ถวัลย์ มานะธัญญ
๘๒. นายจีรพันธ์ ตันติวงษ์
๘๓. คุณ วนสิทธิ์ สิทธิยานนท์กร
๘๔. คุณ พรพจน์ ชัยวรพร
๘๕. นาง สายม่าน ชังจอหอ
๘๖. นาย สมชาย กิริวัฒนศักดิ์
๘๗. นาง เนตรนภา ชาติปฏิมาพงษ์
๘๘. นาย สมบัติ อุไรธรากุล
๘๙. นาย ฮุ่ยกุง อุไรธรากุล
๙๐. นาวสาว กานดา สีหเตร
๙๑. นาย ประกิจ เลาหวิสิษฎ์
๙๒. นาย สมัย กุศล
๙๓. นาย บัณฑิต สุวรรณจินดา
๙๔. นาย สุวัฒน์ โชคสุวัฒน์สกุล
๙๕. นาย ประเวศ ไชยวงศ์
๙๖. นาย ไพฑูรย์ เลิศนันท์
๙๗. นาย มีชัย อรุณสวัสดิ์
๙๘. นาย บรรลึ คำวชิรพิทักษ์
๙๙. นาย วิชิต คงประกายวุฒิ
๑๐๐. รองศาสตราจารย์ เดชา บุญค้ำ
๑๐๑. นาย ชาย ฐาปนากรณ์
๑๐๒. นาย มาติ ตั้งพานิช
๑๐๓. รองศาสตรจารย์ เชิดชัย โชครัตนชัย
๑๐๔. นาย ภักดี ปรีดาศักดิ์
๑๐๕. นาย กิตติ กริยุตานนท์
๑๐๖. พลตรี กิตกูร อุทยางกูร
๑๐๗. พลตรี ทะนง ไวว่อง
๑๐๘. พลตรี ธนู ศรียากูล
๑๐๙. พลตรี สุกรีย์ กาญจนกิจ
๑๑๐. พลตรี ภาณู โกศลสิทธิ์
๑๑๑. พลตรี เหิร วรรณประเสริฐ
๑๑๒. พลตรี มนตรี อยู่พงษ์พิทักษ์
๑๑๓. พลตรี เกษม คเชนทร์ชาติ
๑๑๔. พลตรี นิพนธ์ ธีระพงษ์
๑๑๕. พลตรี เอกจิต ช่างหล่อ
๑๑๖. พันเอก สามารถ รักการดี
๑๑๗. พันโท ฐาปนัน ศรีวัฒน์
๑๑๘. พันโท ราชันย์ ประจันตะเสน
๑๑๙. พันโท สุรยุทธ รัตนจารุ
๑๒๐. หน่วยทหารทุกหน่วยใน กองทัพภาคที่ ๒
ลานดนตรี
ลานดนตรี
ลานรวมใจ
ลานรวมใจ
ลานภูมิรักษ์
ลานภูมิรักษ์
ลานภูมิรักษ์
ลานภูมิรักษ์
ลานภูมิรักษ์


 
 
เว็บไซต์สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ ร.๙;http://www.rta.mi.th/bungtaluo พัฒนาโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์สวนน้ำ ฯ (กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓) ; E-mail ; bugntaluo@thai.com