ลงนามสมุดเยี่ยมชม || อ่านสมุดเยี่ยมชม || กระดานบอร์ด || chat || สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
สวนน้ำ ฯ เมื่อพลบค่ำ สวนน้ำ ฯ เมื่อพลบค่ำ สวนน้ำ ฯ เมื่อพลบค่ำ สวนน้ำ ฯ เมื่อพลบค่ำ สวนน้ำ ฯ เมื่อพลบค่ำ
กิจกรรรมดำเนินงานในโครงการสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
ลำดับ
งาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
งบประมาณ(บาท)
งานขุดลอกและสร้างคันดินโดยรอบกว้าง ๖ เมตร สูง ๑.๕ เมตร กองทัพภาคที่ ๒ กรมชลประทาน
๑๒,๒๖๐,๗๐๐
งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติคคอนกรีตทางวิ่งออกำลังกาย
และถนนแอสฟัลต์ติคคอนกรีตทางวิ่งรถจักรยาน
กองทัพภาคที่ ๒
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
๙,๖๔๙,๔๖๗
งานก่อสร้างลานจอดรถพื้นแข็ง กองทัพภาคที่ ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
๒,๐๒๕,๑๓๒
งานจัดทำสวนหย่อมและป้ายโครงการสวนน้ำฯ เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ กองทัพภาคที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
๙๓๐,๒๕๒
งานปลูกต้นไม้บริเวณคันดินโดยรอบ กองทัพภาคที่ ๒ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
๑๖๐,๐๐๐
งานโครงการเกษตรกรรมในหน่วยทหารและงานสาธิต
โครงการทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
หน่วยทหารในค่ายสุรนารี
๑,๒๔๑,๕๕๐
งานก่อสร้างอาคารออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ กองทัพภาคที่ ๒ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร
๑,๖๙๐,๑๙๐
งานก่อสร้างเสาไฟฟ้าให้แสงสว่าง กองทัพภาคที่ ๒ เทศบาลนครราชสีมา
๑,๘๐๖,๑๔๕
งานก่อสร้างลานรวมใจ ประกอบด้วย น้ำพุ น้ำตก และสวนหย่อม กองทัพภาคที่ ๒ พ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา
๑,๓๗๕,๔๔๗
๑๐
งานก่อสร้างลานดนตรีและศาลา ๙ เหลี่ยม กองทัพภาคที่ ๒ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
๓,๑๐๐,๐๐๐
๑๑
งานก่อสร้างลานภูมิรักษ์ กองทัพภาคที่ ๒ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
๑,๘๐๓,๕๕๐
๑๒
งานก่อสร้างนวมินทร์ กองทัพภาคที่ ๒ บริษัทคลังพลาซ่า บริษัทคิงส์ยนต์
๓,๐๐๐,๐๐๐
๑๓
งานก่อสร้างลานกีฬา กองทัพภาคที่ ๒
๒,๐๐๐,๐๐๐
๑๔
งานก่อสร้างห้องน้าสาธารณะ กองทัพภาคที่ ๒ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
๔๕๓,๑๖๑
๑๕
งานพัฒนาสภาพแวดล้มทั่วไปโดยรอบสวนน้ำฯ ร.๙ กองทัพภาคที่ ๒
๕๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ ๔๑,๙๙๕,๕๙๔ บาท


 
 
เว็บไซต์สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ ร.๙;http://www.rta.mi.th/bungtaluo พัฒนาโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์สวนน้ำ ฯ (กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓) ; E-mail ; bugntaluo@thai.com