ทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๓ (ส่วนกลาง) ๒๔ ส.ค.๕๙