พล.ท.หญิง กมลพร สวนสมจิตรยและดร.เกษม ณ นคร พร้อมคณะเยี่ยมชมสวนน้ำฯ ๗ ก.ค.๕๙