พันเอก เกษมสันต์ ปัทมานนท์ เดินทางมาเข้าเยี่ยมชมสวนน้ำฯ ร.๙ ๒๙ มิ.ย.๕๙