นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทดสอบสมรรถภาพร่างกายให้กับ ผู้ที่มาออกกำลังกายภายในสวนน้ำฯ ร.๙ ๑๒ พ.ค.๕๙