ทดสอบสมรรภาพร่างกายนายทหารสัญญาบัตรใน ทภ.๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๕๙