กองพลทหารราบที่๖ เยี่ยมชมสวนน้ำฯ ร.๙ เมื่อ ๒๑ ธ.ค.๕๘