ตำรวจภูธรภาค ๓ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจในสังกัด ๔ ก.ย.๕๘