พัฒนาเเละปรับปรุงพื้นที่ภายในสวนน้ำฯ ร.๙ ๑๐ มิ.ย.๕๘