ผบ.ป.๓ ลงตรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบสวนน้ำฯ ร.๙ ๒๘ พ.ค.๕๘