โครงการกำลังพลต้นแบบสมรรถภาพร่างกายยอดเยี่ยม ทภ.๒ ๒๘ เม.ย.๖๐