ป.๓ พัน.๓ ได้ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ๑๗ มี.ค.๖๐