การทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารสัญญาบัตร ๑๔ มี.ค.๖๐