โรงเรียนวัดสระแก้วจัดกิจกรรม เดินตามรอยพ่อ ๑๔ ธ.ค.๕๙