ทดสอบสมรรถภาพร่างกายผบ.หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่า และ ผบ.กรม ทพ. ในพื้นที่ ทภ.๒ ๗ ธ.ค.๕๙