ลงนามสมุดเยี่ยมชม || อ่านสมุดเยี่ยมชม || กระดานบอร์ด || chat || สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
 
สวนน้ำฯ ร.๙ "แก้มลิง" ของเมืองโคราช

        เป็นที่ทราบกันดีในหมู่พสกนิกรว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนั้น ได้ทรงเสียสละเวลา ทุ่มเทเหนื่อยยากพระวรกายบุ่งตาหลั่วหน้าแล้งก่อนเริ่มโครงการ สู้ทรงอุตส่าห์เสด็จฯ ไป ทุกหนแห่งไม่ว่าจะห่างไกลหรือมีภยันตรายร้ายแรงเพียงใด ก็เพียง เพื่อทรงมีพระราชประสงค ์จะจัดหาน้ำช่วยเหลือเกษตรกรของพระองค์ ช่วยให้มีน้ำใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ให้มีความแน่นอนมากขึ้น จนสามารถผลิตอาหารเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในที่สุด หนองน้ำบุ่งตาหลั่วแห่งนี้ เป็นหนองน้ำสาธารณะอยู่ติดค่ายสุรนารี ทหารและครอบครัวได้อาศัยใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานาน ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน ดังเช่นในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ผ่านมา ได้เกิดภาวะฝนแล้งอย่างรุนแรงทั่วภาคอีสาน ทหารและครอบครัวในค่ายสุรนารีต้องได้รับผลกระทบไปด้วย กองทัพภาคที่ ๒ ระยะเริ่มโครงการจึงได้หาหนทางที่จะสำรองน้ำในพื้นที่แห่งนี้ไว้แก้ปัญหาในยามขาดแคลน จึงได้ดำเนินการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ "โครงการแก้มลิง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งนอกเหนือจากการสำรองน้ำไว้ใช้ประโยชน์แล้ว กองทัพภาคที่ ๒ ได้พิจารณาเห็นว่าเมืองนครราชสีมาเป็นเมืองขนาดใหญ่ ประชาชนยังขาดพื้นที่ออกกำลังกายและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ กองทัพภาคที่ ๒ จึงได้วางโครงการพัฒนาขึ้น ดำเนินงานเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖ รอบ โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากข้าราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร นักการเมือง พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันพัฒนาสถานที่แห่งนี้ขึ้นมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอในหน้าแล้ง เพื่อมอบให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ เป็นการถาวรได้ตลอดไป

 
 
เว็บไซต์สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ ร.๙; http://www.rta.mi.th/bungtaluo พัฒนาโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์สวนน้ำ ฯ (กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓) ; E-mail ; bugntaluo@thai.com