ลงนามสมุดเยี่ยมชม || อ่านสมุดเยี่ยมชม || กระดานบอร์ด || chat || สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
 
ผังพื้นที่ตกปลาวันหยุด ผังพื้นที่ตกปลาวันหยุด ผังพื้นที่ตกปลาวันหยุด ผังพื้นที่ตกปลาวันหยุด ผังพื้นที่ตกปลาวันหยุด ผังพื้นที่ตกปลาวันหยุด
 
เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนกีฬาตกปลา ให้กับนักกีฬาตกปลาโดยทั่วไป ซึ่งปัจจุบันแหล่งน้ำธรรมชาติที่จะใช้เป็นสถานที่ตกปลามีจำกัด นักกีฬาตกปล าต้องเดินทางไปตกปลายังแหล่งตกปลาห่างไกล อีกทั้งบุ่งหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ มีปลาในปริมาณที่มากมายซึ่ง เกิดจากการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ และมีผู้ใจบุญนำมาปล่อยในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่าปีละ ๑๐๐,๐๐๐ ตัว ทำให้ปลามีมากจนมีกลิ่นคาวปลาจากน้ำ และมีปลาตายลอยมาที่ฝั่งรอบ ๆ สวนน้ำ ฯ ทุกวัน เนื่องุจากปลาแน่นบ่อเกินไป และ ทำให้สภาพแวดล้อมในแหล่งน้ำขาดออกซิเจน และขาดสมดุลย์ในธรรมชาติ เป็นสาเหตุให้ปลาตาย เพื่อให้เกิดสมดุลย์ในธรรมชาติ สำนักงานสวนน้ำ ฯ ร.๙ จึงมีแนวคิดที่จะทำให้จำนวนปลาลดลงและได้สมดุลย์ในแหล่งน้ำ โดยเปิดบริการตกปลาแก่นักกีฬาตกปลาทั่วไป ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เว้นวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ตรงกับวันพระ จะงดเปิดบริการตกปลา และได้รับอนุมัติจากท่านแม่ทัพภาคที่ ๒ ให้ดำเนินการได้ โดยมีกติกาดังนี้
  • เปิดบริการในวันเสาร์ - อาทิตย์ เว้นวันพระ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๕๓๐
  • สถานที่ ภายในบริเวณลานกีฬา
  • อัตราค่าบริการ เบ็ดคันละ ๑๐๐ บาท
  • ให้นำปลาออกจากบ่อได้ไม่เกิน ๕ กก./คน
  • เหยื่อตกปลา เพื่อรักษาสมดุลย์ของธรรมชาติ ห้ามใช้เหยื่อสด ให้ใช้ได้เฉพาะ ขนมปัง และ รำข้าว เท่านั้น
เนื่องจากสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ มีพื้นที่กว้างขวาง ประกอบไปด้วยพื้นที่ทางวิ่งโดยรอบยาว ๓ กม.เศษ , ทางวิ่งรถจักรยาน ไม้ยืนต้นโดยรอบ รวมทั้งลานต่าง ๆ ที่มีไม้ดอกไม่ประดับโดยรอบ ๓ กม.เศษ การดูแลบำรุงรักษา และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ สำนักงานสวนน้ำ ฯ ร.๙ มีภาระต้องใช้จ่ายงบประมาณจำนวนมาก ปัจจุบัน ไม่มีงบประมาณสนับสนุนแต่อย่างใด คงมีแต่เงินที่ผู้ใจบุญ และมีกำลังทรัพย์บริจาคให้เป็นครั้งคราว แต่ก็ยัง ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่สวนสาธารณแห่งนี้ต้องการ ดังนั้น เงินรายได้จากการจัดกิจกรรมภายในสวนน้ำต่าง ๆ เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ สำนักงานสวนน้ำ ฯ ได้นำมาบริหารในการ ดูแลบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมทั้งปวง อาทิ พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ - ค่าปุ๋ย , ค่าไฟฟ้า ตลอดจนซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคภายในสวนน้ำ ฯ ในปัจจุบัน กิจกรรมตกปลาวันหยุด เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่กองทัพภาคที่ ๒ นำมาจัดบริการแก่ผู้ใช้บริการโดยทั่วไป ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ เช่น นักตกปลาดำเนินกิจกรรมที่ตนเองชอบโดย ไม่ต้องเดินทางไปไกล ได้ความสนุกสนามเพลิดเพลิน เช่นเดียวกัน , เป็นการสร้างสมดุลย์ธรรมชาติในแหล่งน้ำ ลดความหนาแน่นของปลา ให้มีจำนวนพอเหมาะกับแหล่งน้ำ ในขณะเดียวกันก็มีการทดแทนจำนวนปลา จากการเกิดเองตามธรรมชาติ และมีการปล่อยเพิ่มเติมทุกปี , เงินรายได้ทุกบาททุกสตางค์ นำมาเปลี่ยนเป็นการดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณแห่งนี้ ตลอดจนต้นไม้ ปุ๋ย และสิ่งอำนวยสะดวกสาธารณแก่ผู้ใช้บริการทั่วไป
สำนักงานสวนน้ำ ฯ ร.๙ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมตกปลาวันหยุด ซึ่งเปิดบริการทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และสามารถสอบถามล่วงหน้าได้ที่หมายเลข โทร ๐-๔๔๒๕-๘๖๓๘,๐-๔๔๒๕-๗๘๒๓ หรือ ๐-๔๔๒๕-๕๓๐ ต่อ ๒๒๖๑๙,๒๒๓๔๓ ได้ทุกวัน
 
 
เว็บไซต์สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ ร.๙; http://www.rta.mi.th/bungtaluo พัฒนาโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์สวนน้ำ ฯ (กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓) ; E-mail ; bugntaluo@thai.com